SZOLGÁLTATÁSAINK

Csoportjaink:

 • életkor 1-4 év,
 • csoportlétszám: max. 5 fő

A gyermekek segítségünkkel megtanulják a közösségbe történő beilleszkedést, az egymáshoz való alkalmazkodást, valamint önállóságra és rendszerességre szoktatjuk és neveljük őket.

Napirend – Aprajafalva csoport:

8:00
Folyamatos érkezés
8:45 – 9:15
Reggeli
9:15 – 10:00
Foglalkozások, játék
10:00 – 10:10
Tízórai
10:10 – 11:20
Játék az udvaron
11:30 – 12:00
Csende pihenő, hazamenetel
14:30 – 14:50
Ébredés
14:50 – 15:10
Uzsonna
15:10 – 17:00
Játék hazamenetelig

Napirend – Micimackó csoport:

8:00
Folyamatos érkezés
8:45 – 9:15
Reggeli
9:15 – 10:00
Foglalkozások, játék
10:00 – 10:10
Tízórai
10:10 – 11:20
Játék az udvaron
11:30 – 12:00
Csende pihenő, hazamenetel
14:30 – 14:50
Ébredés
14:50 – 15:10
Uzsonna
15:10 – 17:00
Játék hazamenetelig

Hetirend

Hétfő – Rímelő
Mesemondóka, bábjáték, utánzó mozgás
Kedd – Ügyeskedő
Firkálás, rajzolás, festés, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás
Szerda – Zene-bona
Gyermekjátékok, ének, tánc, hallás és ritmusérzék, ismerkedés hangszerekkel
Csütörtök – Ugráló
Mozgás zenére, szobai és kinti játékok, séta, kirándulás
Péntek – Felfedező
Ismerkedés a természettel, állat- és növényfelismerés, kavics és termés gyűjtés, saját konyhakert gondozás

Beiratkozás menete

Telefonos egyeztetést követően, az intézmény megtekintése után a beiratkozás személyesen történik. Miután a szülők tájékoztatása megtörtént, a beiratkozáshoz a házirend elfogadása, nyilatkozatok és megállapodás aláírása és egy havi szolgáltatási díj befizetése szükséges. A kezdéshez 3 napnál nem régebbi orvosi igazolást kell hozni. Szabad férőhelyeinkre egész évben folyamatos a felvétel.

Beszoktatás

A beszoktatásnak nincs kötött rendje, fokozatosan történik igazodva a gyermek és a szülő egyéni szükségleteihez.

További szolgáltatásaink

 • Időszakos gyerekfelügyelet
 • Nyári napközis táborok
 • Bébiszitter szolgálat
 • Szülinapi zsúrok szervezése

========================================

Munkatársaink

Céljaink elérésének alapja munkatársaink tudása és elkötelezettsége. Fontos számunkra, hogy kölcsönös bizalomban, mások méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassunk. Kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlődésére. Döntéseinket a teljesítmény, végzettség és egyéb munkával összefüggő tényezők alapján hozzuk meg. Munkahelyi kapcsolatainkat az együttműködés, bizalom, egymás kölcsönös elismerése és támogatása kell, hogy meghatározza. Minden munkavállaló felelős a bizalom és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló munkahelyi légkör támogatásáért.

Bennfentes információk kezelése

Elvárjuk munkatársainktól, hogy írásos felhatalmazás nélkül ne adjanak ki belső információt a bölcsődén kívül álló személyeknek. Bizalmas információk megosztásával bölcsődén belül se éljenek indokolatlanul. Más intézményre vonatkozó információt, melyek a partnerkapcsolat során tudomásunkra jut, nem adunk tovább és nem élünk vissza vele.

Alapelvek

 • Elvárható, hogy feladatát mindenki a legjobb minőségben végezze, a munkaköri leírásban szereplő elvárások teljesítési szintje megfelelő legyen.
 • Törekedjen a munkája minőségének javítására, állandó önképzéssel gyarapítsa tudását.
 • Szakmai fejlődése mellett törekedjen önismerete és emberismerete tökéletesítésére.
 • Életvitelével és erkölcsiségével – saját egyénisége vállalása és megmutatása mellett – szerepéhez méltó legyen.
 • Ápolja testi és lelki egészségét, betegség esetén csak akkor végezze munkáját, ha az a gondozottakra nézve semmilyen ártalommal nem jár.
 • Az adott intézményben érvényes kötelességeit, a jogszabályok mellett, az intézményi belső szabályzatok határozzák meg.

Magatartási szabályok

 • Fordítsanak kellő figyelmet egymás munkája iránt, forduljanak jóindulattal egymás felé, osszák meg tapasztalataikat egymás között.
 • Törődjenek a pályakezdőkkel, fogadják szeretettel, törődjenek a pályakezdéssel kapcsolatos gondjaival.
 • A bölcsőde életében szeretetteljes emberi kapcsolatok domináljanak, mind a gyermek-gondozó, mind a gyermek-gyermek, szülő-gondozó, gondozó-gondozó, gyermek-dajka, gondozó-dajka, vezető-beosztottak között. 
 • A bölcsőde belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként kezelendők.
 • Folyamatos kollegális munkakapcsolatot tartsanak és működjenek együtt nevelési és szakmai kérdésekben.
 • Szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, kollégák megbecsülése, a fejlődés iránti fogékonyság domináljon. 

Munkavégzésre vonatkozó szabályok

 • A kisgyermekgondozó nem köteles olyan munkafeltételeket elfogadni, melyek a szakmai és etikai elkötelezettségeinek betartását nem teszi lehetővé. A megfelelő körülményeket az intézmény vezetőjének kell biztosítania.
 • A nevelő-oktató munkát segítő tárgyi javakat mindannyian tulajdoni felelősséggel kezeljék.
 • Az egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. A balesetforrásokat minimálisra kell csökkenteni.
 • A bölcsőde egész területén és annak 5 m-es körzetében tilos a dohányzás!
 • A nevelés eredményessége érdekében a nevelő legyen emberszerető, lelkiismeretes, türelmes, empatikus, rendszerető és tisztelő, áldozatkész, legyen önkontrollja, önismerete, felelősségvállalása. 

Nevelő-oktató munka etikai normái

 • A nevelő a gyermek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tartsa tiszteletben, ne bántalmazza, ne alázza meg, sem testi, sem lelki erőszakot ne alkalmazzon.
 • Ne fejtsen ki, vagy ne kezdeményezzen olyan tevékenységet, amely káros hatással lehet a gyermek testi és lelki fejlődésére.
 • Minden gyermekkel törődik, fejleszti, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz.
 • Fejlessze a gyermek közösségi magatartását, óvja a kiközösítéstől bármilyen hátránnyal rendelkező gyermekről legyen szó.

Szülőkkel való kapcsolat etikai normái

 • A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés legyen.
 • Egyéni beszélgetések során elhangzott családi vonatkozásokat, magáninformációkat tartsák szigorúan titokban, illetve csak a gyermek érdekében használják fel. Beszélgetéseik során ne sértsék meg a család magánszféráját.
 • Családlátogatáskor és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű információt gyűjtsenek a gyermekről.
 • A szülői értekezleten a gondozó csak az egész csoportot érintő kérdéseket, gondokat, feladatokat tárgyalja, kerülje az egyes gyerekeket, így a szülőket is bántó, megszégyenítő, az egyén adott teljesítményére, helyzetére utaló értékeléseket, minősítéseket.
 • A szülők között ne tegyen különbséget, kapcsolataik egyenlők legyenek.

Vezetőkre vonatkozó különleges etikai szabályok

 • Az Etikai Kódex szerint vezető az, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • A törvénybe meghatározott jogai és kötelezettségei vannak.
 • A törvény meghatározza a vezetői pozíció betöltéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot.
 • Példaértékű viselkedése nagyon fontos.

Döntéssel rendelkezik minden olyan ügyben

 • Amely a törvényben előírt jogköréhez tartozik.
 • Képviseli az intézményt.
 • Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű gazdálkodásért.
 • Irányítja a szakmai, pedagógiai és nevelési tevékenységet.
 • Biztosítja a szükséges személyes és tárgyi feltételeket.
 • Folyamatos belső ellenőrzést végez.

Normák megsértése, etikai vétség

 • A gondozó, mint minden ember, hibázhat, tévedhet. A hibák megelőzése, illetve kijavítására való törekvés etikai kötelessége.
 • Az Etikai Kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok megsértése etikai vétség.
 • A kötelessége elmulasztásáért a vétkes gondozó a törvényekben meghatározott módon büntethető.

Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az Etikai Kódexben meghatározott szabályok ellen.

Az Etikai Kódexet az intézmény minden dolgozója ismerje meg, tartalmát feltételek nélkül fogadja el.

l

Alakformáló torna

i

Babamasszázs

Iskola-előkészítő