Etikai kódex

Az etikai kódex hatálya kiterjed a Szivárványtenger Nonprofit Kft-re és az általa fenntartott Gyöngyszem Bölcsőde vezetőjére és munkatársaira. Elvárjuk a kódex betartását az intézmény nevében eljáró partnerektől, a velünk szerződéses kapcsolatban álló szervezetektől és személyektől.

Munkatársaink

Céljaink elérésének alapja munkatársaink tudása és elkötelezettsége. Fontos számunkra, hogy kölcsönös bizalomban, mások méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassunk. Kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlődésére. Döntéseinket a teljesítmény, végzettség és egyéb munkával összefüggő tényezők alapján hozzuk meg. Munkahelyi kapcsolatainkat az együttműködés, bizalom, egymás kölcsönös elismerése és támogatása kell, hogy meghatározza. Minden munkavállaló felelős a bizalom és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló munkahelyi légkör támogatásáért.

Bennfentes információk kezelése

Elvárjuk munkatársainktól, hogy írásos felhatalmazás nélkül ne adjanak ki belső információt a bölcsődén kívül álló személyeknek. Bizalmas információk megosztásával bölcsődén belül se éljenek indokolatlanul. Más intézményre vonatkozó információt, melyek a partnerkapcsolat során tudomásunkra jut, nem adunk tovább és nem élünk vissza vele.

Alapelvek

 • –  Elvárható, hogy feladatát mindenki a legjobb minőségben végezze, a munkaköri leírásban szereplő elvárások teljesítési szintje megfelelő legyen.
 • –  Törekedjen a munkája minőségének javítására, állandó önképzéssel gyarapítsa tudását.
 • –  Szakmai fejlődése mellett törekedjen önismerete és emberismerete tökéletesítésére.
 • –  Életvitelével és erkölcsiségével – saját egyénisége vállalása és megmutatása mellett – szerepéhez méltó legyen.
 • –  Ápolja testi és lelki egészségét, betegség esetén csak akkor végezze munkáját, ha az a gondozottakra nézve semmilyen ártalommal nem jár.
 • –  Az adott intézményben érvényes kötelességeit, a jogszabályok mellett, az intézményi belső szabályzatok határozzák meg.Magatartási szabályok
 • –  Fordítsanak kellő figyelmet egymás munkája iránt, forduljanak jóindulattal egymás felé, osszák meg tapasztalataikat egymás között.
 • –  Törődjenek a pályakezdőkkel, fogadják szeretettel, törődjenek a pályakezdéssel kapcsolatos gondjaival.
 • –  A bölcsőde életében szeretetteljes emberi kapcsolatok domináljanak, mind a gyermek- gondozó, mind a gyermek-gyermek, szülő-gondozó, gondozó-gondozó, gyermek- dajka, gondozó-dajka, vezető-beosztottak között.
 • –  A bölcsőde belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként kezelendők.
 • –  Folyamatos kollegális munkakapcsolatot tartsanak és működjenek együtt nevelési és szakmai kérdésekben.
 • –  Szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, kollégák megbecsülése, a fejlődés iránti fogékonyság domináljon.

Munkavégzésre vonatkozó szabályok

 • –  A kisgyermekgondozó nem köteles olyan munkafeltételeket elfogadni, melyek a szakmai és etikai elkötelezettségeinek betartását nem teszi lehetővé. A megfelelő körülményeket az intézmény vezetőjének kell biztosítania.
 • –  A nevelő-oktató munkát segítő tárgyi javakat mindannyian tulajdoni felelősséggel kezeljék.
 • –  Az egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. A balesetforrásokat minimálisra kell csökkenteni.
 • –  A bölcsőde egész területén és annak 5 m-es körzetében tilos a dohányzás!
 • –  A nevelés eredményessége érdekében a nevelő legyen emberszerető, lelkiismeretes, türelmes, empatikus, rendszerető és tisztelő, áldozatkész, legyen önkontrollja, önismerete, felelősségvállalása.Nevelő-oktató munka etikai normái
 • –  A nevelő a gyermek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tartsa tiszteletben, ne bántalmazza, ne alázza meg, sem testi, sem lelki erőszakot ne alkalmazzon.
 • –  Ne fejtsen ki, vagy ne kezdeményezzen olyan tevékenységet, amely káros hatással lehet a gyermek testi és lelki fejlődésére.
 • –  Minden gyermekkel törődik, fejleszti, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz.
 • –  Fejlessze a gyermek közösségi magatartását, óvja a kiközösítéstől bármilyen hátránnyal rendelkező gyermekről legyen szó.Szülőkkel való kapcsolat etikai normái
 • –  A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés legyen.
 • –  Egyéni beszélgetések során elhangzott családi vonatkozásokat, magáninformációkat tartsák szigorúan titokban, illetve csak a gyermek érdekében használják fel. Beszélgetéseik során ne sértsék meg a család magánszféráját.
 • –  Családlátogatáskor és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű információt gyűjtsenek a gyermekről.
 • –  A szülői értekezleten a gondozó csak az egész csoportot érintő kérdéseket, gondokat, feladatokat tárgyalja, kerülje az egyes gyerekeket, így a szülőket is bántó, megszégyenítő, az egyén adott teljesítményére, helyzetére utaló értékeléseket, minősítéseket.
 • –  A szülők között ne tegyen különbséget, kapcsolataik egyenlők legyenek.Vezetőkre vonatkozó különleges etikai szabályok
 • –  Az Etikai Kódex szerint vezető az, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • –  A törvénybe meghatározott jogai és kötelezettségei vannak.
 • –  A törvény meghatározza a vezetői pozíció betöltéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot.
 • –  Példaértékű viselkedése nagyon fontos.Döntéssel rendelkezik minden olyan ügyben
 • –  Amely a törvényben előírt jogköréhez tartozik.
 • –  Képviseli az intézményt.
 • –  Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű gazdálkodásért.
 • –  Irányítja a szakmai, pedagógiai és nevelési tevékenységet.
 • –  Biztosítja a szükséges személyes és tárgyi feltételeket.
 • –  Folyamatos belső ellenőrzést végez.Normák megsértése, etikai vétség
 • –  A gondozó, mint minden ember, hibázhat, tévedhet. A hibák megelőzése, illetve kijavítására való törekvés etikai kötelessége.
 • –  Az Etikai Kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok megsértése etikai vétség.
 • –  A kötelessége elmulasztásáért a vétkes gondozó a törvényekben meghatározott módon büntethető.Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az Etikai Kódexben meghatározott szabályok ellen.Az Etikai Kódexet az intézmény minden dolgozója ismerje meg, tartalmát feltételek nélkül fogadja el.

Az intézmény főbb stratégiai feladatai

A családi bölcsőde előnye, hogy a kis gyermeklétszám lehetőséget ad az egyénre szabott foglalkoztatásra, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére.

 • különböző (1-3 éves) életkorú, fejlettségű és állapotú gyermek együttes nevelése családias légkörben
 • a gyermekek egészséges, sokoldalú és harmonikus személyiségfejlődésének segítése
 • gyermekek szűkebb és tágabb környezetének (család, barátok) kompetenciafejlesztése, közösségépítés
 • pozitív szokások, viselkedési formák kialakítása az életkori sajátosságoknak és mentális fejlettségnek megfelelően
 • a gyermekek testi, szociális és értelmi képességeinek fejlesztése
 • az önfeledt, sokszínű játéktevékenység feltételeinek biztosítása
 • pozitív hozzáállás kialakítása a természet, az élővilág, az esztétikus környezet iránt
 • olyan helyzetek teremtése, amelyben a gyermekek saját érdeklődésüktől, kíváncsiságuktól hajtva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül szerezhetnek ismereteket, fejlődhetnek képességeik
 • az ismeretszerzés a már meglevő ismeretekre alapozva, sokrétű tapasztalatokon keresztül zajlik, szeretetteljes, érzelmekben gazdag, derűs környezet biztosításával

Kiemelt feladatok a 2017/2018-as nevelési évre:

 1. Jövőkép megfogalmazása, figyelembe véve az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.
 2. Az emberi és tárgyi erőforrás leltárának folyamatos nyomon követése.
 3. Munkaközösség megalakítása, a közösség munkájának biztosítása, segítése.
 4. Célok megvalósulásának nyomon követése, intézményértékelés eredményeinek felhasználása.
 5. Szervezetfejlesztés, közösségépítés.
 6. A gyermekekről vezetett dokumentációk folyamatos, naprakész vezetése, beszámolók készítése a vezető felé, vezetői ellenőrzés.
 1. Információ átadás folytonossága, és folyamatossága-szükség szerint-heti összejövetellel.
 2. A technikai dolgozó felvilágosítása a folyamatokról, leginkább a gyermekek érdekeiről.
 3. A helyiségek tisztaságának, csoportszobák rendezettségének fenntartása, tiszta, igényes megjelenés biztosítása.
 4. Konfliktuskezelési technikák elsajátítása:
  Belső konfliktusok kezelése azonnal, illetve csoportos reagálás és szembesítés a problémákkal, a problémák azonnali jelzése, megoldásokra törekvés.
 5. A rosszindulat, pletyka minimálisra csökkentése. Diplomatikusság, tudatosság, empátia. Nevelői szerep, dajkai szerep. A bölcsőde képe – mit sugallunk magunkról?
 6. A lehető legjobb kapcsolat kialakítása a szülőkkel, nap végén összegezzük a gyermek napját, figyelem felhívása, ha valamilyen elváltozást észlelünk.

További feladatok:

1. Személyiség-és közösségfejlesztés szervezeten belül és kívül : munkatársi kör fejlesztése, etikai normarendszer, intézményi értékrend alakítása.

Ebből adódó feladatok:
– Munkafegyelem és jó munkahelyi légkör megteremtése

A gyermekek külső környezetének (család, barátok, ismerősök) folyamatos fejlesztése, kompetencia fejlesztése, közösségépítése, annak érdekében, hogy a gyermekek az élet minden területén megfelelő normákat tudjanak követni.

2. Eredmények: eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése, intézményi önértékelés.

3. Belső kapcsolatok, együttműködés: Az intézmény kapcsolatrendszere, munkamegosztás. Az intézmény munkatársai számára biztosított legyen a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

4. Külső kapcsolatok: külső kapcsolatok ápolása: iskola, óvoda, családsegítő szolgálat, gyermekorvos, védőnő. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit.

5. Szülők tájékoztatása: Csoportprofil bemutatása, házirend ismertetése, felelevenítése, a gyermek fejlődésének várható jellemzői, éves nevelési terv ismertetése, információ áramlás kialakítása és gyakorlása, szülői kérdőív átadása, az intézményi önértékelés céljából.

Intézményi stratégia éves szintű felülvizsgálata az intézményvezető feladata és hatásköre.